Opći uvjeti i pravila poslovanja – usluge

1. Opće odredbe

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge lekture, korekture, redakture, uredništva i savjetovanja u vezi s izdavanjem djela (u daljnjem tekstu „Usluge“) Kreacije j. d. o. o. sa sjedištem na adresi Banjole – Strane 58, 52 100 Pula (u daljnjem tekstu „Izvršitelj”) odnosno na sve pravne odnose između Izvršitelja i Naručitelja.

Narudžbom usluga Naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje Usluge Izvršitelja.

 

2. Obveze Naručitelja Usluga

Naručitelj se obvezuje da će Izvršitelju dostaviti materijal za obavljanje Usluga isključivo u formatima u kojima je moguće uređivanje teksta (doc, odt, iznimno pdf).

Naručitelj se obvezuje da će, ako je moguće, Izvršitelju staviti svu relevantnu literaturu, pojašnjenja te biti dostupan ili zadužiti osobu da bude dostupna za pojašnjenja i dodatne informacije.

Ako Naručitelj nema odgovarajuću literaturu i Izvršitelj nije dostupan i/ili nije zadužio osobu da bude na raspolaganju za više eventualna pojašnjenja Izvršitelju, Izvršitelj će se prilikom lektoriranja poslužiti svom dostupnom literaturom te ima pravo konzultirati treće osobe u slučaju poteškoća razumijevanjem teksta.

 

3. Obveze Izvršitelja Usluga

Izvršitelj se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti savjesno, profesionalno i uz pridržavanje dogovorenih rokova.

Izvršitelj se obvezuje da će čuvati poslovnu tajnu Naručitelja te da sve njegove podatke, tekstove i materijale neće staviti na raspolaganje trećim osobama.

U slučaju nemogućnosti ispunjenja obveza, Izvršitelj je dužan što prije obavijestiti o tome Naručitelja.

Obrađeni dokumenti (na kojima su izvršene Usluge) dostavljaju se Naručitelju u jednom primjerku i to elektroničkom poštom, na CD-u, stiku ili kao ispisani dokument.

Ako nije drugačije dogovoreno, Izvršitelj će dostaviti materijal elektroničkom poštom.

 

4. Usluga lekture, korekture i redakture

Lektura je gramatičko, pravopisno i stilsko ispravljanje teksta.

Korektura je ispravljanje pogrešaka u tiskarskom slogu, zatipaka (tipfelera), interpunkcijskih pogrešaka.

Redaktura je dotjerivanje i provjera ispravnosti navoda u tekstu te stručnog nazivlja, ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka.

Ugovaranjem usluge lekture, ugovaraju se i usluge korekture i redakture.

Zaprimaju se isključivo tekstovi na hrvatskom jeziku. Tekstovi koji su prevedeni sa stranog jezika moraju biti u cijelosti prevedeni. Riječi i/ili rečenice koje nisu prevedene sa stranog jezika neće biti obuhvaćene lekturom, izuzev onih riječi koje su u hrvatskom jeziku prihvaćene kao posuđenice.

Proces lekture, redakture i korekture obuhvaća tri čitanja.

Tekstovi koji su predviđeni za grafičku obradu i tisak (časopisi, knjige, letci, brošure, plakati i sl.) zaprimaju se i lektoriraju u tekstualnom obliku i u formatu u kojem je moguće uređivanje (doc ili odt). Treće čitanje, u dogovoru s Naručiteljem, učinit će se na posljednjoj verziji grafičke pripreme.

Dnevna norma lekture je osam (8) kartica.

Više o uslugama lekture saznajte ovdje.

 

5. Usluga uredništva

Uredništvo obuhvaća izmjene, dopune, razvrstavanje elemenata u tekstu; izmjene ili dopune naslova i podnaslova; odvajanje teksta na smislene cjeline (odlomke, poglavlja); upućivanje na ponavljanje informacija u tekstu; prilagođavanje teksta duhu jezika (uz savjetovanje s autorom); stilsko dotjeravanje teksta; izradu impresuma; korekciju bibliografskih bilješki i fusnota te njihovu prilagodbu standardnom stilu pisanja (harvardski ili čikaški stil).

Više o uslugama uredništva saznajte ovdje.

 

6. Usluga savjetovanja u vezi s izdavanjem djela

Više o uslugama savjetovanja saznajte ovdje.

 

7. Povjerljivost informacija

Izvršitelj jamči najstrože čuvanje dokumentacije kao i poslovne tajne Naručitelja u dostavljenim izvornicima, u usmenim i pisanim prijevodima te ih ni pod kojim uvjetima neće stavljati na raspolaganje trećim stranama, objaviti pod svojim imenom i prezimenom i/ili dati u distribuciju.

Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršitelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio i nije odgovoran za posljedice sadržaja dokumenta.

 

8. Cjenik usluga i popusti

Najmanja obračunska jedinica za lekturu je 1 kartica koja sadrži 1800 znakova uključujući razmake.

Usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku Izvršitelja na dan sklapanja ugovora ili izuzetno,
sukladno cijenama definiranim u posebnom pisanom dogovoru s Naručiteljem. U slučaju naknadno dostavljenog dijela teksta (nadopuna), a koji nije dostavljen na procjenu i nije dostavljen na zahtjev Izvršitelja, Izvršitelj ima pravo dodatno naplatiti Usluge mimo cijene definirane ponudom i/ili ugovorom.

Cijene u cjeniku izražene su bez PDV-a temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

Nakon uvida u tekst, u slučaju visoko stručnog teksta, prema procjeni Izvršitelja, Izvršitelj može odrediti cijenu višu od cijene navedene u redovnom Cjeniku, uz prethodnu obavijest Naručitelju i suglasnost Naručitelja.

Stalnim poslovnim partnerima može se, sukladno posebnom ugovoru o pružanju usluga, odobriti stalni popust.

Na veće količine teksta mogu se odobriti dodatni popusti.

Izvršitelj zadržava pravo da lekturu izmijenjenog teksta naplati kao novu lekturu.

 

9. Rokovi

Kod obračuna roka za lekturu u obzir se uzimaju samo radni dani. Radni dan podrazumijeva svaki dan u tjednu od ponedjeljka do petka.

Dnevna norma za lekturu tekstova iznosi 8 kartica na dan.

Prilikom sklapanja suradnje, definiraju se rokovi koji odgovaraju Izvršitelju i Naručitelju. U slučaju da Naručitelju rokovi nisu prihvatljivi, ima pravo odbiti suradnju. U slučaju da Izvršitelju nisu prihvatljivi rokovi, ima pravo odbiti suradnju.

Rokovi se definiraju ugovorom i ponudom, a ako se ugovor ne sklapa, Izvršitelj je dužan tekstove kraće o 8 kartica dostaviti unutar tri radna dana, a tekstove duže od 8 kartica dostaviti u skladu s dnevnom normom.

U slučaju da Izvršitelj ne može odmah preuzeti narudžbu, Naručitelja je dužan bez odgađanja obavijestiti o datumu početka rada na njegovim tekstovima.

 

10. Plaćanje

Naručitelj je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge u dogovorenom roku.

Uplata se vrši isključivo na žiro račun Izvršitelja.

U slučaju kašnjenja uplate Izvršitelj zadržava pravo zaračunati zakonske zatezne kamate i pokretanja ovršnog postupka.

Naručitelj smije upotrebljavati dostavljeni tekst tek nakon što je u cijelosti podmirio račun Izvršitelja.

Ako Naručitelj želi otkazati već naručeni posao prije dogovorenog roka, može to učiniti isključivo pisanim putem. U tom slučaju, Naručitelj je obavezan Izvršitelju nadoknaditi sve troškove koje je uzrokovao svojim postupkom te podmiriti trošak za dio cjeline za koji je usluga obavljena prije odustajanja Naručitelja.

U slučaju velikih narudžbi (procjena Izvršitelja), dinamika plaćanja dogovara se posebno i može se odobriti plaćanje na rate.

U slučajevima kada Izvršitelj smatra da je to potrebno, Izvršitelj ima pravo zahtijevati od Naručitelja predujam ili plaćanje unaprijed prije izvršenja posla.

Izvršitelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje prije isporuke ili pri preuzimanju posla (predujam).

Naručitelj će Izvršitelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Izvršitelju, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta Izvršitelja.

 

11. Ostale odredbe

Izvršitelj ima pravo navesti ime Naručitelja u svojim referencama osim ako Naručitelj to izričito zabrani. Izvršitelj ima pravo tražiti, uz suglasnost Naručitelja, da se njegovi podaci objave u impresumu djela.

Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 1. kolovoza 2014.

Podijeli na društvenim mrežama
0