Moj ili svoj?

Uzmite vašu knjigu ili uzmite svoju knjigu? Daj mi moju olovku ili daj mi svoju olovku? Zašto nam ove zamjenice stvaraju probleme? Zamjenica svoj je povratno-posvojna, a zamjenice moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov su posvojne. Dakle, posvojnost (pripadnost komu ili čemu) svojstvo je...
Pročitaj više

Je li Uskrs blagdan ili praznik?

U Hrvatskoj imamo čak 14 neradnih dana, no nisu svi praznici, a nisu ni svi blagdani (kao što ni svi blagdani ili praznici nisu neradni dani). Stoga valja jedne razlikovati od drugih. Blagdani su 'svečani dani posvećeni kakvom vjerskom činu ili događaju', dok su praznici 'svečani dani kojima se slav...
Pročitaj više

Što je pravilno, što ispravno, što pravo, a što točno?

Ako kažemo da pišemo ispravno, jesmo li u pravu? Ako želimo reći da je stroj popravljen i da ponovno radi, hoćemo li reći da radi pravilno? Ako nas tko pita za upute, hoćemo li mu dati točne ili prave upute? Pridjevi pravilan, ispravan, točan i prav te prilozi izvedeni od njih (pravilno, ispravno...
Pročitaj više